[gtranslate] ДОГОВОР ЗА  НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Днес,   5.5.2023   г. в гр.    Варна         на основание чл. 228-239 от ЗЗД се сключи настоящия договор за наем на недвижим имот между:

  • Име: Сергей Анатолиев Гринглаз , ЕГН:  8905041165  л.к.   651852967  изд. на                      от  МВР Варна, адрес: Варна, Петър Райчев 36, вх З, ап 13.

и телефонен номер +359 896 52 88 46 , наричан за краткост НАЕМОДАТЕЛ.

 

  • Име:                                                                     ,  ЕГН                                                                       Л.к.                                        , изд на                                                , адрес:

, тел номер                                                        , наричан за краткост НАЕМАТЕЛ.

 

  1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

 

Чл.1. Наемодателят, декларирайки, че е собственик или надлежно упълномощен, предоставя на Наемателя за временно и възмездно ползване следния недвижим имот:
гр.  Варна  , ул.     Солун 14, офис 1.      Наричан по-долу за краткост ИМОТА.

 

Чл.2. ИМОТЪТ ще бъде използван за срок от  12   месеца от дата    5.5.2023  като студио за живеене само на даден наемател. И промяна на функционалното му предназначение не може да бъде извършвата без изричното писмено съгласие на  Наемодателя и при промяна на такова НАЕМАТЕЛЯ дължи глоба в размра на три месечни вноски.

 

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 

Чл.3. Наемателят заплаща на Наемодателя или упълномощено от него лице месечен наем в размер на: 600 лв на месец, до края на лятото, след което наема ще стане 400 лв. И дава капаро в същия размер (600 лв), което ще бъде върнато, след 12  месечен престой, след платени сметки от страна на наемателя и проверка, че с апартамента всичко е наред при условие, че месец преди изтичане на договора той предупреди 2 седмици предварително, че няма да го подновява. В случай, че престоя е по-малък от  12   месеца – капарото не се връща.

 

  1. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ

 

Чл.4. Наемодателя се задължава да предостави за ползване на наемателите имота напълно обзаведен. С работещ климатик, пералня, бойлер, хладилник, фурна, микровълнова, чайник.

И да запише видео, с две копии на даден договор и състояние на апартамента преди наемането му. Кубици вода преди даването на имота са:                                 .

 

  • ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ

 

Чл.5 Наематят дължи обезщетение в пълен размер за виновно нанесените щети, причинени от него или от други лица, които е допуснал до ИМОТА през време на действието на настоящия договор, с изключение на вредите причинени в резултат естествено износване.

 

Чл.6. Наемателят е длъжен да върне на Наемодателя ИМОТА в срок от 3 (три) дни от прекратяване на договора, в същото състояние, в което е бил предаден, като се отчита обичайното изхабяване. И да заплати  изконсумирани ток и вода по следните номера:
Ток        1100383262       , Вода     1166816       .

НАЕМОДАТЕЛ:                                                                  НАЕМАТЕЛ: